13Brandweer 241023

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening eist dat duidelijk is met welk doel wij de gegevens verwerken en dat we ze goed beveiligen. De wet geeft rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn.

Het is voor ons van groot belang om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. We vinden het daarom belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent en we raden je aan om de informatie op deze pagina’s zorgvuldig te lezen.

Onze werkwijze

Wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en alleen voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Wij spannen ons in voor de juistheid en volledigheid van verwerkte en te verwerken persoonsgegevens en we bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens en we zorgen voor passende beveiliging.

Wanneer registreren wij persoonsgegevens?

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via de op de websites geplaatste contactformulieren.

Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden persoonsgegevens verzameld, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

In de tekst hieronder lees je voor een aantal situaties waarom wij persoonsgegevens verwerken, hoe en waarvoor wij ze gebruiken en hoe lang we deze bewaren:

1. Gegevensverwerking tijdens de sollicitatieprocedure
Solliciteer je bij de Veiligheidsregio of ga je bij ons stage lopen? Dan is het noodzakelijk dat we je persoonsgegevens verwerken.

Waarom?

We verwerken jouw persoonsgegevens om te kunnen beslissen of wij je aanstellen of een arbeidsovereenkomst met jou aangaan. Je hebt ervoor gekozen om bij ons te solliciteren. We vragen daarom relevante gegevens voor het volgen of doorlopen van de sollicitatieprocedure. Door deel te nemen aan de sollicitatieprocedure geef je expliciet toestemming om deze gegevens te verwerken.

Hoe?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor het sollicitatietraject en voor (het opstellen van) het aanstellingsbesluit of de arbeidsovereenkomst. Je gegevens worden slechts doorgegeven aan een andere externe of interne partij die deel uitmaakt van de gehele sollicitatieprocedure.

Wat?

Bij een sollicitatieprocedure verwerken we de volgende gegevens:

 • naam, voornamen, roep- en geboortenaam, voorletters, geboortedatum, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te communiceren;
 • sollicitatiebrief en CV;
 • per sollicitatie de uitslagen van op de verschillende functie van toepassing zijnde selectie-onderdelen zoals medische aanstellingskeuring, evaluatie stagedagen, rijvaardigheidstest of assessment.

Indien de sollicitatieprocedure positief is afgerond, verwerken wij in ons personeelsregistratiesysteem de volgende gegevens:

 • alle hierboven vermelde gegevens;
 • de tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek gemaakte afspraken;
 • alle voor de functie benodigde gegevens zoals kopie van diploma’s, identiteitsbewijs en rijbewijs, kopie betaalpas in verband met IBAN voor salarisbetaling , VOG en eventuele terugkoppeling acties vergewisplicht, informatie door jou ingevuld op het personeelsregistratieformulier.

Daarnaast zullen wij, als dat van toepassing is, je gegevens verwerken voor aanmelding van de verplichte opleiding voor jouw functie.

Hoe lang bewaren?

De bewaartermijn voor sollicitatiegegevens is 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Daarna worden de gegevens vernietigd. Je kunt ons altijd vragen om jouw gegevens langer (in portefeuille) te bewaren voor een eventuele andere sollicitatieprocedure. Je geeft dan expliciet toestemming om tot 1 jaar na het afronden van de procedure de gegevens te bewaren.

En als je wordt aangenomen?

Ook voor de bescherming van persoonsgegevens van medewerkers gelden regels. Deze zijn vastgelegd in aparte reglementen die zijn terug te vinden op het intranet van de organisatie.

2. Verwerken van klachten

Waarom?

Personen een mogelijkheid bieden om een klacht te melden over de diensten van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Hoe?

Een klacht kan via de website, telefonisch of schriftelijk worden ingediend.Uw klacht wordt afgehandeld volgens de klachtenprocedure. (zie klachtenprocedure)

Wat?

Van iedere persoon die een klacht wil melden omtrent de diensten van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verwerken we NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en mogelijke persoonsgegevens die in de inhoud van de klacht worden aangeleverd.

Hoe lang bewaren?

Het dossier wordt voor een periode van 5 jaar bewaard.

3. Wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Waarom?

Ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek kunnen desgevraagd gegevens over diensten van de Veiligheidsregio worden verzameld.

Hoe?

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek let er goed op dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad en dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek neemt ook in overweging of het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zou kunnen worden verlangd.

Hoe lang bewaren?

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften stelt de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast of en hoe lang de persoonsgegevens bewaard blijven. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de desbetreffende persoonsgegevens vernietigd.

Vernietiging blijft achterwege wanneer langere bewaring redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener, aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene, bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of als daarover tussen de betrokkene en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat.

Persoonsgegevens die in het onderzoeksbestand zijn opgenomen worden zo spoedig mogelijk vernietigd nadat het vervolgonderzoek is afgerond.

Jouw rechten

Je bent de baas over je eigen persoonsgegevens.

Waarom?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft sterke en uitgebreide rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn.

Welke rechten heb ik?

Mensen hebben het recht om aan organisaties te vragen welke persoonsgegevens een organisatie gebruikt en waarvoor. Zo’n verzoek dient wel voldoende specifiek te zijn.

Je hebt in beginsel het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens:

 • in te zien
 • te wijzigen
 • over te (laten) dragen aan een andere organisatie
 • te wissen
 • De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voldoet aan het verzoek tot verwijdering binnen een termijn van 1 maand met een mogelijke verlenging van nog eens 2 maanden.

Als er een wettelijke uitzonderingsgrond van toepassing is, kan het verzoek tot verwijdering worden geweigerd.

Een verzoek tot wissen van gegevens mag worden geweigerd:

 • Als de wet zich tegen de vernietiging verzet of als een derde een aanmerkelijk belang heeft bij bewaring van die gegevens.
 • Als je een procedure tegen een medewerker aanspant of als het waarschijnlijk is dat je dit zult doen.
 • Als de verzoeker te jong is en het verzoek doet zonder ouders of voogd. Een verzoek kan uitsluitend worden ingewilligd als een jongere de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam ter zake kan worden geacht.
 • Als de Veiligheidsregio de gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.
 • Hoe kun je je gegevens inzien, wijzigen of laten wissen?

Een verzoek dien je in via het e-mailadres: fg@brandweergooivecht.nl

Je geeft in het verzoek aan wat de reden is van je verzoek. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zal – door vergelijking van de gegevens die al bij de veiligheidsregio bekend zijn met de gegevens die je aan ons verstrekt – controleren of je gerechtigd bent om het verzoek in te dienen.

Mocht je iemand anders machtigen voor het verzoek omtrent persoonsgegevens dan dient een machtigingsformulier of ondertekende toestemmingsverklaring te worden meegestuurd.

Functionaris Gegevensbescherming

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toeziet op correcte naleving van de verwerking van persoonsgegevens.

Heb je een vraag of opmerking over de (mogelijke) verwerking van jouw gegevens? Dan kun je contact opnemen met: fg@brandweergooivecht.nl

Meer weten?

Heb je vragen, een klacht of opmerkingen over de wijze waarop Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek je persoonsgegevens verwerkt?
Neem dan contact op met de Veiligheidsregio via: fg@brandweergooivecht.nl

Als je het niet eens bent met onze afhandeling dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op deze website vind je ook meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Voor de meest recente privacyverklaring adviseren wij dan ook om onze website in de gaten te houden.

 

Deze privacyverklaring treedt in werking op 10 augustus 2021.